Všeobecné obchodné podmienky týkajúce sa kováčskych a nožiarskych kurzov

Spoločnosť Perun Art s.r.o., so sídlom: Zaježová 50, 96263 Pliešovce, IČO: 51 871 254, DIČ: 2120 818 997, ktorá je prevádzkovateľom webu Perunis.eu, vydáva tieto Obchodné podmienky

 

I. Vymedzenie pojmov

Poskytovateľ: Spoločnosť Perun Art s.r.o., so sídlom: Zaježová 50, 96263 Pliešovce, IČO: 51 871 254, DIČ: 2120 818 997

Kupujúci: Fyzická, prípadne právnická osoba nakupujúca na stránke Perunis.eu

Držiteľ poukazu: Kupujúci prípadne tretia osoba, v prospech ktorej bol Poukaz zakúpený a ktorá môže absolvovať kurz na základe Poukazu.

Poukaz: je poukaz na kurz s unikátnym kódom, bezpečnostným kódom a platnosťou oprávňujúci Držiteľa poukazu čerpanie kurzu u Poskytovateľa. Pred realizáciou kurzu dostane účastník informácie a podmienky k realizácií kurzu, ktorými je Držiteľ poukazu povinný sa riadiť.

Kurz: služba, ktorú ponúka Poskytovateľ.

 

II. Objednanie Kurzu

Poskytovateľ uverejňuje Kurzy na webe www.perunis.eu, ktoré si môže Kupujúci zakúpiť.

Mailom Kupujúci objednáva Zážitok.

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za objednaný Poukaz kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

Objednávka sa stáva záväznou v momente uhradenia ceny za Kurz.

Daňové doklady vydáva Poskytovateľ, ktorý je predajcom služby.

Kupujúci môže zakúpenú Poukaz darovať tretej osobe - Držiteľovi poukazu. V takom prípade Kupujúci stráca nárok na čerpanie Zážitku a tento nárok prechádza na Držiteľa poukazu.

 

III. Dodacie podmienky

Dodacia doba doručenia Poukazu Kupujúcemu začína plynúť odo dňa prijatia platby.

Poukaz je Kupujúcemu doručovaný v elektronickej forme. Kupujúci je oprávnený tento Poukaz vyltačiťť.

 

IV. Zodpovednosť Poskytovateľa

Poskytovateľ je plne zodpovedný za plnenie Kurzu podľa jeho špecifikácie v čase objednania Kurzu ako aj za jeho kvalitu a rozsah a naplnenie všetkých práv Kupujúceho, resp. Držiteľa poukazu súvisiace s uplatnením Poukazu. Poskytovateľ je taktiež zodpovedný za správnosť informácií o Kurze ako aj jeho cene, resp. cenách. Poskytovateľ v čase kurzu prenajíma priestor a zariadenie potrebné na vykonanie kurzu a nenesie žiadnu zodpovednosť za škody na zdraví a majetku prenajímateľa - účastníka kurzu.

   

V. Platnosť poukazu

Platnosť Poukazu je 24 mesiacov od dátumu vystavenia, pokiaľ nie je uvedené inak.

Platnosť Poukazu je pevná a nie je možné ju predĺžiť, pokiaľ nie je dohodnuté inak. V prípade ich nevyužitia v rámci platnosti nemá Kupujúci alebo Držiteľ poukazu nárok na vrátenie sumy za nevyužité služby.

 

VI. Reklamácia

Reklamácia objednaného Poukazu alebo realizácie Kurzu je nutné urobiť bezodkladne, najneskôr do 14 kalendárnych dní, od zistenia vady písomne prípadne e-mailom na adresu info@perunis.eu .

Kupujúci, resp. Držiteľ poukazu je povinný v reklamácií uviesť detailný popis vady a kód poukazu, ku ktorému sa reklamácia vzťahuje.

Poskytovateľ je povinný do 30 dní od doručenia reklamáciu vyriešiť. V prípade zamietnutia reklamácie je povinný zaslať písomné vyjadrenie poštou prípadne e-mailom Kupujúcemu, resp. Držiteľovi poukazu.

V prípade oprávnenej reklamácie má Kupujúci, resp. Držiteľ poukazu právo na kompenzáciu, zľavy, prípadne odstúpenie od zmluvy.

 

VII. Storno objednávky

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní od dodania tovaru v prípade, že Poukaz nevyužil. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné - poštou alebo mailom na info@perunis.eu. Toto písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy je nutné zaslať spolu s Poukazom, dokladom o jeho kúpe a číslom účtu, na ktorý má byť vrátená suma poukázaná.

Pri stornovaní zmluvy je Predávajúci oprávnený účtovať si stornopoplatok. Stornopoplatok sa rozumie dohodnutá zmluvná pokuta. Pri stornovaní Poukazu do 14 kalendárnych dní od dodania tovaru je stornopoplatok vo výške 50 % uhradenej sumy.

Prevádzkovateľ je povinný vrátiť sumu za tovar do 90 kalendárnych dní od doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy spolu s potrebnými náležitosťami.

Pri stornovaní objednávky po uplynutí 14 kalendárnych dní je Predávajúci opravnený účtovaťť si stornopoplatok vo výške 100 % uhradenej sumy.

 

VIII. Súkromie

Kúpujúci, resp. Držiteľ poukazu v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje Poskytovateľovi osobné údaje uvedené v objednávkove (t.j. meno, priezvisko, adresa, tel. číslo a e-mail) dobrovoľne a slobodne. Osobné údaje budú použité Prevádzkovateľom na potreby uplatenia Kurzu.

Kupujúci, resp. Držiteľ poukazu si je vedomý, že Poskytovateľ na účely uplatenia objednaného kurzu ako aj na reklamné a marketingové účely spracúva osobné údaje na základe ustanovenia § 4 ods.2 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov. Kupujúci, resp. Držiteľ poukazu týmto súhlasí s poskytnutím a sprístupneným osobných údajov na uvedené účely. Kupujúci, resp. Držiteľ poukazu si je vedomý, že bez tohto súhlasu nie je možné plnenie Kurzu.

Kupujúci, resp. Držiteľ poukazu súhlasí s uvedením slovného hodnotenia Poskytovateľa na stránke Poskytovateľa, ktoré Kupujúci, resp. Držiteľ poukazu uviedol na stránke Perunis.eu, resp. sociálnych sieťach pridružených k stránke. V prípade použitia fotografie k slovnému hodnoteniu, udeľuje Kupujúci, resp. Držiteľ poukazu časovo a geograficky neobmedzenú licencia bez nároku na odplatu na použitie fotografie Prevádzkovateľov alebo Poskytovateľom za účelom prezentácie, na marketingové alebo reklamné účely. V prípade, že sa na predmetnej fotografií nachádzajú iné osoby, Kupujúci, resp. Držiteľ poukazu je povinný zaistiť súhlas s použitím diela všetkých týchto osôb. Za prípadné porušenie tejto povinnosti nenesie Poskytovateľ žiadnu zodpovednosť.

Kupujúci, resp. Držiteľ poukazu má právo kedykoľvek písomne alebo e-mailom požiadať o odvolanie súhlasov uvedených v tomto článku zmluvy.

 

IX. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia odo dňa ich súhlasu Kupujúcim, ak nie je písomne dohodnuté inak. Objednávkou kurzu súhlasíte s obchodnými podmiekami.

 

Kde nás nájdete

Zaježová 50, 962 63 Pliešovce, okres Zvolen

tel.: 0911 298 282 e-mail: info@perunis.eu

 

Obchodné podmienky

Ochrana súkromia