Ochrana osobných údajov webu www.perunis.eu

Spoločnosť Perun Art s.r.o., so sídlom: Zaježová 50, 96263 Pliešovce, IČO: 51 871 254, DIČ: 2120 818 997, ktorá je prevádzkovateľom webu Perunis.eu, (ďalej len "predávajúci" alebo "prevádzkovateľ“) spracováva v zmysle Nariadenia GDPR ( č. 2016/679) a podľa Zákona o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z., nasledujúce osobné údaje:

 • meno, priezvisko

 • e-mailovú adresu

 • telefónne číslo

 • fakturačnú adresu

 • dodaciu adresu

 • meno a priezvisko účastníka kurzu

 • e-mailovú adresu účastníka kurzu

Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje § 13 odst. b) ZoOÚ 18/2018 Z.z. na právnom základe Plnenie zmluvy.

Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán.
Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe § 13 odst. c) a f) ZoOÚ 18/2018 Z.z. právny základ podľa osobitného predpisu a pre účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané spoločnosťou Perun Art s.r.o. teda prevádzkovateľom osobných údajov. Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

Prevádzkovateľ nemá určenú zodpovednú osobu.

Prevádzkovateľa je možné kontaktovať na emailovej adrese info@perunis.eu

 

Osobné údaje potrebné na objednanie kurzu

Kúpujúci, resp. Držiteľ poukazu v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje Poskytovateľovi osobné údaje uvedené v objednávkove (t.j. meno, priezvisko, adresa, tel. číslo a e-mail) dobrovoľne a slobodne. Osobné údaje budú použité Prevádzkovateľom na potreby uplatenia Kurzu.

Kupujúci, resp. Držiteľ poukazu si je vedomý, že Poskytovateľ na účely uplatenia objednaného kurzu ako aj na reklamné a marketingové účely spracúva osobné údaje na základe ustanovenia § 4 ods.2 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov. Kupujúci, resp. Držiteľ poukazu týmto súhlasí s poskytnutím a sprístupneným osobných údajov na uvedené účely. Kupujúci, resp. Držiteľ poukazu si je vedomý, že bez tohto súhlasu nie je možné plnenie Kurzu.

Kupujúci, resp. Držiteľ poukazu súhlasí s uvedením slovného hodnotenia Poskytovateľa na stránke Poskytovateľa, ktoré Kupujúci, resp. Držiteľ poukazu uviedol na stránke Perunis.eu, resp. sociálnych sieťach pridružených k stránke. V prípade použitia fotografie k slovnému hodnoteniu, udeľuje Kupujúci, resp. Držiteľ poukazu časovo a geograficky neobmedzenú licencia bez nároku na odplatu na použitie fotografie Prevádzkovateľov alebo Poskytovateľom za účelom prezentácie, na marketingové alebo reklamné účely. V prípade, že sa na predmetnej fotografií nachádzajú iné osoby, Kupujúci, resp. Držiteľ poukazu je povinný zaistiť súhlas s použitím diela všetkých týchto osôb. Za prípadné porušenie tejto povinnosti nenesie Poskytovateľ žiadnu zodpovednosť.

Kupujúci, resp. Držiteľ poukazu má právo kedykoľvek písomne alebo e-mailom požiadať o odvolanie súhlasov uvedených v tomto článku zmluvy.

Používanie cookies

Prevádzkovateľ osobných údajov, ako správca webovej stránky www.perunis.eu  používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:

 • merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach;

 • základné funkčnosti webových stránok

Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, a umožňuje ho § 13 odst. f) ZoOÚ 18/2018 Z.z.

Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možné buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. 21 Nariadenia na emailovej adrese info@perunis.eu. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne, najneskôr do 30 dní od doručenia. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.

Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.

Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

Cookies sú ukladané na dobu najviac 2 roky  - platí pre cookies za účelom sledovania návštevnosti.

Zhromaždené cookies súbory sú spracované treťou stranou:

Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

 

V súlade s ochranou osobných údajov máte práva:

 • vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa,

 • požadovať od prevádzkovateľa informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame,

 • vyžiadať si od prevádzkovateľa prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania,

 • požadovať od prevádzkovateľa vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie prevádzkovateľ vykoná, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami prevádzkovateľa,

 • na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy,

 • požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov,

 • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,

 • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhom príjemcov:

Spoločnosť Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., identifikačné číslo 35 834 498, so sídlom Technická 7, 82104 Bratislava

Packeta Slovakia s.r.o, so sídlom Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999, zapísana v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 105158/B

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica 1

 

 

 

Kde nás nájdete

Zaježová 50, 962 63 Pliešovce, okres Zvolen

tel.: 0911 298 282 e-mail: info@perunis.eu

 

Obchodné podmienky

Ochrana súkromia